1396/1/26

آزمون تستی فصل 7 ریاضی نهم | درس 2: محاسبات عبارت‌های گویا

ریاضی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 2: محاسبات عبارت‌های گویا
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

اگر $A=\frac{1-\frac{1}{x}}{1+\frac{1}{x}}$ و $B=\frac{1-A}{1+A}$ و $C=\frac{1-B}{1+B}$ سه عبارت گویا باشند، کدام یک از گزینه‌ها درست است؟