{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

فارسی (2) 1399/02/20

آزمون آنلاین درس‌های 12 و 14 و 15 فارسی (2) پایه یازدهم

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی فارسی (2) اسفند
شامل مباحث:
درس 12: کاوۀ دادخواه
درس 14: حملۀ حیدری
درس 15: کبوتر طوق دار
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 20 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون آنلاین درس‌های 12 و 14 و 15 فارسی (2) پایه یازدهم
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: تست جمع‌بندی
ثبت شده در 20 اردیبهشت 1399
  

سه بیت زیر توصیف سرانجام کدام شخصیت شاهنامه است؟

《 سر تازیان مهتر نام‌جوی / شب آمد سوی باغ بنهاد روی

به چاه اندر افتاد و بشکست پست / شد آن نیک‌دل مرد یزدان‌پرست

فرومایه ضحاک بیدادگر / بدین چاره بگرفت جای پدر》