1395/10/15

آزمون تستی فصل 7 علوم تجربی پایه هشتم | الفبای زیست فناوری

علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: فصل 7: الفبای زیست فناوری
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

تعداد کروموزم‌ها به ........................ جانداران بستگی دارد.