1395/12/17

آزمون تستی فصل 6 ریاضی نهم | درس 1: معادلۀ خط

ریاضی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 1: معادله خط
  تعداد سوالات: 14
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

اگر نقطه‌ی  $ \begin{bmatrix} 2a+4 \\ -5a \end{bmatrix} $ روی محور عرض‌ها باشد، معادله خطی که از این نقطه بگذرد و موازی محور طول‌ها باشد، کدام است؟