1395/11/20

آزمون تستی درس 11 فارسی نهم | زن پارسا

ادبیات فارسی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 11: زنِ پارسا
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در کدام گزینه همۀ واژه‌ها مشتق می‌باشند؟