1397/1/24

آزمون تستی درس 16 فارسی هشتم | پرندۀ آزادی، کودکان سنگ

فارسی و نگارش هشتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 16: پرندۀ آزادی، کودکان سنگ
  تعداد سوالات: 16
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

کدام واژه ها نمی توانند با یکدیگر جناس باشند؟