1397/1/24

آزمون تستی درس 16 فارسی هشتم | پرندۀ آزادی، کودکان سنگ

فارسی و نگارش هشتم دوره اول متوسطه فروردین
شامل مباحث: درس 16: پرندۀ آزادی، کودکان سنگ
  تعداد سوالات: 16
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 24 فروردین 97
  

در عبارت « به زودی، کودکان سنگ ویران‌ تان خواهند کرد.» نقش دستوری مفعول ..............