1396/9/14

آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری ریاضی (2) پایۀ یازدهم رشتۀ تجربی - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (درس 1 تا 3)

ریاضی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل اول- هندسۀ تحلیلی و جبر
درس 1: هندسه تحلیلی
درس 2: معادلهٔ درجهٔ دوم و تابع درجه 2
درس 3: معادلات گویا و معادلات رادیکالی
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

نقطۀ $A$ در ناحیۀ اول دستگاه مختصات و روی خط $y=2x$ قرار دارد. اگر مثلث $OAB$ در رأس $O$ متساوی‌الساقین باشد، عرض نقطۀ $A$ چقدر است؟