1397/7/10

آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری هندسه (1) دهم | فصل 3- درس دوم: مساحت و کاربردهای آن

هندسه (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث:
فصل 3: چند ضلعی‌ها
درس 2: مساحت و کاربردهای آن
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در شکل رو به رو، AH ارتفاع و AM میانه است. اگر AC = 17 ، AB = 10 و AH = 8، آن گاه $ \frac{S_{AHM}}{S_{ABC}} $ کدام است؟