1395/10/7

آزمون تستی درس 8 فارسی نهم | هم زیستی با مام میهن

فارسی و نگارش نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 8: هم‌زیستی با مامِ میهن
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

بیت زیر چند جمله دارد ؟

  دشمن دانا که غم جان بود         بهتر از آن دوست که نادان بود