1395/9/17

آزمون تستی درس سوم فارسی (1) پایه دهم | سفر به بصره

فارسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث: درس 8: سفر به بصره
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در کدام جمله، نقش ضمیر متصل «ش» متفاوت است؟