1395/9/17

آزمون تستی درس سوم فارسی (1) پایه دهم | سفر به بصره

فارسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث: درس 8: سفر به بصره
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

با توجه به مفهوم کلی درس سفرنامۀ ناصر خسرو، کدام گزینه با بیت زیر ارتباط معنایی دارد؟

«چنین است رسم سرای درشت  /  گهی پشت زین و گهی زین به پشت»