1396/2/6

آزمون تستی فصل 7 ریاضی ششم دبستان | تقریب

ریاضی ششم دبستان
شامل مباحث: فصل 7: تقریب
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

با استفاده از ارقام (9 و 1و 0 و 6 و 3) دو عدد می‌سازیم که اگر با تقریب کمتر از 10 گرد کنیم، عدد 100 به‌دست می‌آید. مجموع آن دو عدد کدام است؟