1396/7/27

آزمون تستی زمین‌شناسی پایۀ یازدهم رشتۀ تجربی و ریاضی - فصل اول: آفرینش کیهان و تکوین زمین

زمین شناسی یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث: فصل 1: آفرینش کیهان و تکوین زمین
  تعداد سوالات: 18
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

کهکشانی که منظومه خورشیدی ما در آن جای دارد، از نظر شکل، به کدام گروه تعلق دارد؟