1396/7/27

آزمون تستی زمین‌شناسی پایۀ یازدهم رشتۀ تجربی و ریاضی - فصل اول: آفرینش کیهان و تکوین زمین

زمین شناسی یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث: فصل 1: آفرینش کیهان و تکوین زمین
  تعداد سوالات: 18
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

اگر فاصلۀ شهاب سنگی تا خورشید چهار برابر فاصلۀ زمین تا خورشید باشد، چند سال طول می‌کشد تا این شهاب سنگ، یک بار حول خورشید بچرخد؟