1397/6/30

آزمون آغازین ورودی عربی از پایه هشتم به نهم (دوره کتاب عربی هشتم) | مهر ماه 1397

عربی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در یک آزمایش تجزیهٔ آب به عنصرهای سازندهٔ آن، از $1kg$ آب نمک با غلظت 1٪ به‌عنوان الکترولیت استفاده شده است. اگر آزمایش تا زمانی ادامه یابد که غلظت آب نمک به 2٪ برسد، حجم گازهای تولید شده در شرایط $STP$، به‌تقریب چند لیتر است؟ ($O=16,H=1:g.mo{{l}^{-1}}$؛ معادله موازنه شود، ${{H}_{2}}O(l)\to {{H}_{2}}(g)+{{O}_{2}}(g)$)