1397/6/30

آزمون آغازین ورودی ریاضی از پایه هشتم به نهم (دوره کتاب ریاضی هشتم) | مهر ماه 1397

ریاضی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

مدیریت صحیح و کارآمد شهرها و روستاها به ..................... نیاز دارد.