{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

علوم و فنون ادبی (3) 1400/12/11

آزمون علوم و فنون ادبی (3) پایه دوازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی - درس 1

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم ادبیات و علوم انسانی علوم و فنون ادبی (3) مهر
شامل مباحث: درس 1: تاریخ ادبیات قرن‌های دوازدهم و سیزدهم
  تعداد سوالات: 8
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 20 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون علوم و فنون ادبی (3) پایه دوازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی - درس 1
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 11 اسفند 1400
  

با توجّه به متن زیر به پرسش‌ها پاسخ دهید:

«مخدوم مهربان من! از آن زمان که رشتۀ مراودت حضوری گسسته و شیشۀ شکیبایی از سنگ تفرقه و دوری شکسته، اکنون مدّت دو سال افزون است که نه از طرف بَریدی و سلامی و نه از اینجانب قاصدی و پیامی. طایر مکاتبات را پَر بسته و کلبۀ مراودات را در بست ...» 

الف) محوریت‌رین پیام متن بالا چیست؟ 
ب) نوع ترکیب «کلبۀ مراودات» را بنویسید.
پ) نمونه‌ای از سجع در متن بالا بیابید و آن را بنویسید.
ت) چند اضافۀ تشبیهی در متن بالا به کار رفته است؟