آموزش و پرورش ناحیه گنبد کاووس صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه گنبد کاووس در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه گنبد کاووس

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397 خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1396

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

فروردین 1398 اردیبهشت 1398 خرداد 1398 مهر 1397 آبان 1397 آذر 1397 دی 1397 بهمن 1397 اسفند 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397
مدارس ناحیه گنبد کاووس