آموزش و پرورش ناحیه گرگان صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه گرگان در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه گرگان

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1396 دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1396 دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1396 دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 96 اردیبهشت 1398 خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 96 دی 1397 دی 1396 دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 97 خرداد 1398 خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 1397 دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398
مدارس ناحیه گرگان