آموزش و پرورش ناحیه میبد صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه میبد در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه میبد

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397 خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1395 دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت اول

آذر 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 96 دی 1397 دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397 دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397
مدارس ناحیه میبد