آموزش و پرورش ناحیه تفت صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه تفت در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه تفت

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1396 خرداد 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1396 شهریور 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398
مدارس ناحیه تفت