آموزش و پرورش ناحیه 1 یزد صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه 1 یزد در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه 1 یزد

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 95

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 96 اردیبهشت 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 96

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1397 اردیبهشت 1396 خرداد 1396 خرداد 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 1398 دی 1397 دی 1395

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

مهر 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1397 اردیبهشت 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397

المپیادهای علمی و مسابقات دانش آموزی

آبان 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397 خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1396 دی 1394 دی 1393

آزمون پیشرفت تحصیلی

فروردین 1397 اردیبهشت 1397 آذر 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397 دی 1396 دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 96 دی 1396 دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 1396
مدارس ناحیه 1 یزد