آموزش و پرورش ناحیه اسلام شهر صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه اسلام شهر در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه اسلام شهر

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1393

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1394 خرداد 1394

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 96 اردیبهشت 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 96 اردیبهشت 1398 خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 1398 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1397 خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 1398 دی 1397 دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397
مدارس ناحیه اسلام شهر