آموزش و پرورش ناحیه پاکدشت صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه پاکدشت در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه پاکدشت

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 93

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396 دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397 خرداد 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396 دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397 خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396 دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 شهریور 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 شهریور 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 شهریور 1398
مدارس ناحیه پاکدشت