آموزش و پرورش ناحیه ملارد صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه ملارد در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه ملارد

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397 دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1395
مدارس ناحیه ملارد