آموزش و پرورش ناحیه شهریار صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه شهریار در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه شهریار

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1399 دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1399 دی 1398 دی 1396 دی 1394 دی 1393

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1396 خرداد 1394

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1399 دی 1398 دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1399

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1399 دی 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1399 دی 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1399 دی 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1399 دی 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

شهریور 1399
مدارس ناحیه شهریار
سه پنجم پول علی مساوی با دو هفتم پول رضا است. اگر…
توسط حسام خواجه میری در 21 فروردین
جذر تقريبي ٢٠ چقدر است؟
توسط آرتميس رضازاده در 21 فروردین
دو به توان دو به توان دو چند می شود؟
توسط پانیذ پورحبیبی در 21 فروردین
رشد ریشه در پاسخ به نور یک جانبه
توسط مونا ش در 21 فروردین