آموزش و پرورش ناحیه شهریار صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه شهریار در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه شهریار

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396 دی 1394 دی 1393

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1396 خرداد 1394

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1394
مدارس ناحیه شهریار