آموزش و پرورش منطقه 14 تهران صفحه اختصاصی آموزش و پرورش منطقه 14 تهران در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش منطقه 14 تهران

آزمون پیشرفت تحصیلی

آذر 1394

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 96

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 96 خرداد 1398 خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1396 خرداد 1393

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396 دی 1395 دی 1392

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1396 شهریور 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396 دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1396

آزمون پیشرفت تحصیلی

اسفند 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1399 خرداد 1398 خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 1398 دی 1397 دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 96
مدارس منطقه 14 تهران