آموزش و پرورش منطقه 12 تهران صفحه اختصاصی آموزش و پرورش منطقه 12 تهران در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش منطقه 12 تهران

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 96

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397 خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1396 دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398 خرداد 1398 خرداد 1397 خرداد 1396 خرداد 1395

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

فروردین 1398 مهر 1397 دی 1397 بهمن 1397 اسفند 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1396 دی 1395 دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398 خرداد 1398 خرداد 1397 خرداد 1396 خرداد 1395 خرداد 1394

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

فروردین 1398 اردیبهشت 1397 دی 1397 بهمن 1397 اسفند 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1396 دی 1395 دی 1394

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

فروردین 1398 اردیبهشت 1398 بهمن 1398 مهر 1397 آبان 1397 آذر 1397 دی 1397 بهمن 1397 اسفند 1397

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

شهریور 1398 مهر 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 96 خرداد 1397

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

مرداد 1398 بهمن 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

مهر 1398 بهمن 1398 مهر 1397 آذر 1397 اسفند 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

تیر 1398 مرداد 1398 مهر 1398 آبان 1398
مدارس منطقه 12 تهران