آموزش و پرورش منطقه 10 تهران صفحه اختصاصی آموزش و پرورش منطقه 10 تهران در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش منطقه 10 تهران

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1397 اردیبهشت 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 اردیبهشت 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1395 خرداد 1394 خرداد 1393 خرداد 1392

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396 دی 1394 دی 1393 دی 1392

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1395 خرداد 1394 خرداد 1392

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1394 دی 1393

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1394

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1394

المپیادهای علمی و مسابقات دانش آموزی

مهر 1393

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397
مدارس منطقه 10 تهران
مواد اولیه ساخت سیمان، بتن و ... چیست؟
توسط BTS ARMY JIMIN Gh در 16 خرداد
اندازه اضلاع دو لوزی متشابه
توسط Setareh Derakhshan در 16 خرداد
پاسخ سوال: ?How Old are you
توسط AmirAli Dejkam در 16 خرداد
آیا ژن ها بخشی از ملکول DNA هستند؟
توسط XAyliNX ysn در 16 خرداد