{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

آموزش و پرورش منطقه 7 تهران صفحه اختصاصی آموزش و پرورش منطقه 7 تهران در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش منطقه 7 تهران

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1402 خرداد 1401 خرداد 1398 خرداد 1397 خرداد 1396

آزمون پیشرفت تحصیلی

دی 1401

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1400 اردیبهشت 1397 خرداد 1397 خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396 دی 1393

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1400 خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1396 دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1399 اردیبهشت 1396

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

خرداد 1393 خرداد 1392

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396 دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1400 خرداد 1399 خرداد 1397 خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1400

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1400 خرداد 1400

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 96

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1401
مدارس منطقه 7 تهران
مجموعه های برابر را توضیح دهید
توسط مبین دوستی در 10 مهر
مجموعه رو توضیح میشه بدید؟
توسط مبین دوستی در 10 مهر
سوال جالب برای سر کلاس اقتصاد
توسط سارینا ممبینی در 10 مهر
کتاب کار ششم..........
توسط دیانا قادری در 9 مهر