آموزش و پرورش منطقه 6 تهران صفحه اختصاصی آموزش و پرورش منطقه 6 تهران در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش منطقه 6 تهران

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

اردیبهشت 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1397 خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1396 دی 1395 دی 1394

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

اسفند 1394

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

اردیبهشت 1396 خرداد 1393

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 96 دی 1397 دی 1396 دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 96 خرداد 1398 خرداد 1397 خرداد 1396

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

بهمن 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 1397 دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

مهر 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1395
مدارس منطقه 6 تهران