آموزش و پرورش منطقه 5 تهران صفحه اختصاصی آموزش و پرورش منطقه 5 تهران در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش منطقه 5 تهران

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1397 اردیبهشت 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1397 اردیبهشت 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1396 دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 مرداد 1398 خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1395 دی 1394

المپیادهای علمی و مسابقات دانش آموزی

آذر 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397 دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1399

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397
مدارس منطقه 5 تهران