آموزش و پرورش منطقه 3 تهران صفحه اختصاصی آموزش و پرورش منطقه 3 تهران در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش منطقه 3 تهران

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398 خرداد 1398 خرداد 1397 خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397 خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1395 دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397 اردیبهشت 1396

آزمون پیشرفت تحصیلی

آذر 1398

المپیادهای علمی و مسابقات دانش آموزی

مهر 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 1397 دی 1396 دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 96 خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 1397 دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 96

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398
مدارس منطقه 3 تهران