آموزش و پرورش منطقه 1 تهران صفحه اختصاصی آموزش و پرورش منطقه 1 تهران در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش منطقه 1 تهران

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 96 اردیبهشت 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396 دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396 دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1397 خرداد 1396

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

آذر 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1396 دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1397 خرداد 1396 اردیبهشت 1395 خرداد 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1396 دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1397

آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی یا بنیه علمی

اردیبهشت 1397 اسفند 1397 آبان 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 96 دی 1397 دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 96 اردیبهشت 1398 خرداد 1398 خرداد 1397 خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398 اردیبهشت 1397 خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1396
مدارس منطقه 1 تهران