آموزش و پرورش ناحیه کوهپایه صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه کوهپایه در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه کوهپایه

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396 دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1396 اردیبهشت 1394

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1396 دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397
مدارس ناحیه کوهپایه