آموزش و پرورش ناحیه کاشان صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه کاشان در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه کاشان

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1399

آزمون پیشرفت تحصیلی

دی 96

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397 دی 1396 دی 1395 دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397 دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397 دی 1396 دی 1395 دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 96 خرداد 1399 اردیبهشت 1398 خرداد 1398 خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1399 خرداد 1398 خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 1398 دی 1397

آزمون پیشرفت تحصیلی

مهر 1398 آبان 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1399

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397
مدارس ناحیه کاشان