{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_نوبت_اول #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

آموزش و پرورش ناحیه سمیرم صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه سمیرم در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه سمیرم

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398

آزمون پیشرفت تحصیلی

خرداد 1394

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1394

آزمون پیشرفت تحصیلی

خرداد 1394

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1400

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1400

آزمون هماهنگ نوبت دوم

شهریور 1400

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1399

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1400
مدارس ناحیه سمیرم