آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398 اردیبهشت 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397 خرداد 1393

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397 اردیبهشت 1395 خرداد 1394

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1395 دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397 خرداد 1393

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1394 دی 1393

آزمون پیشرفت تحصیلی

فروردین 1399

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1395 دی 1394

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

خرداد 1398 خرداد 1397 خرداد 1396 خرداد 1395 خرداد 1394

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1397 خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 96 دی 1396 دی 1395

آزمون پیشرفت تحصیلی

آبان 97

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398 خرداد 1398 خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398
مدارس ناحیه 5 اصفهان
در پرتاب یک تاس احتمال اینکه ۶ نیاید چقدر است؟
توسط امیرعباس دشتی در 17 خرداد
نقش پرزهای روده کوچک چیست؟
توسط فاطمه فریدنیا در 17 خرداد
ارتباط معنایی بین واژگان
توسط GHAZAL ZK در 17 خرداد
نابرابری اعداد توان دار
توسط سورنا متین پور در 17 خرداد