آموزش و پرورش ناحیه 4 اصفهان صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه 4 اصفهان در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه 4 اصفهان

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1394

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1396 دی 1395 دی 1394 دی 1393

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1396 خرداد 1395 خرداد 1394

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1396 دی 1395 دی 1393

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1396

المپیادهای علمی و مسابقات دانش آموزی

بهمن 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1397 شهریور 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 1398 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397 شهریور 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397 شهریور 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397
مدارس ناحیه 4 اصفهان