آموزش و پرورش ناحیه 2 اصفهان صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه 2 اصفهان در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه 2 اصفهان

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1397 خرداد 1397 خرداد 1394 خرداد 1393

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397 دی 1396 دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397 دی 1396 دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397
مدارس ناحیه 2 اصفهان