آموزش و پرورش ناحیه لاهیجان صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه لاهیجان در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه لاهیجان

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397 خرداد 1396 خرداد 1395 خرداد 1394

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397 دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1397 خرداد 1396 خرداد 1394

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1394

آزمون پیشرفت تحصیلی

دی 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 شهریور 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 1397
مدارس ناحیه لاهیجان