آموزش و پرورش ناحیه بند پی شرقی صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه بند پی شرقی در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه بند پی شرقی

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت اول

آذر 1394 دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 97 خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397
مدارس ناحیه بند پی شرقی