آموزش و پرورش ناحیه آمل صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه آمل در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه آمل

آزمون پیشرفت تحصیلی

اردیبهشت 1399 مهر 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1397 اردیبهشت 1396 خرداد 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

بهمن 1398 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397 خرداد 1394

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397 دی 1396 دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1394

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

دی 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398
مدارس ناحیه آمل