آموزش و پرورش ناحیه قشم صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه قشم در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه قشم

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1399

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397
مدارس ناحیه قشم