آموزش و پرورش ناحیه قشم صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه قشم در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه قشم

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397
مدارس ناحیه قشم