آموزش و پرورش ناحیه شیبکوه صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه شیبکوه در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه شیبکوه

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 96

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 96 شهریور 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 96

آزمون هماهنگ نوبت دوم

شهریور 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

شهریور 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

شهریور 1398
مدارس ناحیه شیبکوه