آموزش و پرورش ناحیه 1 بندرعباس صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه 1 بندرعباس در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه 1 بندرعباس

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398 اردیبهشت 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

آذر 1397 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396 دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1397 خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398
مدارس ناحیه 1 بندرعباس