آموزش و پرورش ناحیه دهدشت صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه دهدشت در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه دهدشت

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1396
مدارس ناحیه دهدشت