آموزش و پرورش ناحیه یاسوج صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه یاسوج در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه یاسوج

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1399

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1399

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1399

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

آبان 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397
مدارس ناحیه یاسوج
سه پنجم پول علی مساوی با دو هفتم پول رضا است. اگر…
توسط حسام خواجه میری در 21 فروردین
جذر تقريبي ٢٠ چقدر است؟
توسط آرتميس رضازاده در 21 فروردین
دو به توان دو به توان دو چند می شود؟
توسط پانیذ پورحبیبی در 21 فروردین
رشد ریشه در پاسخ به نور یک جانبه
توسط مونا ش در 21 فروردین