آموزش و پرورش ناحیه منوجان صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه منوجان در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه منوجان

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 97 خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 1398 دی 1397 دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398 اردیبهشت 1396 خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1399 خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1399 خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1399

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397
مدارس ناحیه منوجان