آموزش و پرورش ناحیه بیجار صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه بیجار در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه بیجار

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 95

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396 دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1395 خرداد 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398
مدارس ناحیه بیجار