آموزش و پرورش ناحیه قروه صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه قروه در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه قروه

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397 شهریور 1397 خرداد 1393

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1397 شهریور 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397 دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397 دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1397 خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396
مدارس ناحیه قروه