آموزش و پرورش ناحیه سپیدان صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه سپیدان در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه سپیدان

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1399

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1399 دی 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

شهریور 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1399 دی 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1399 دی 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1395
مدارس ناحیه سپیدان
صامت و مصموت را توضیح دهید
توسط محمد پرهام پورنیا در 24 اردیبهشت
کلمات مخالف در کلاس اول ابتدایی
توسط مصطفی زارعی در 24 اردیبهشت